Geschiedenis van Zorg om het Dorp

Op 1 januari 1997 gingen de  gemeenten Aarle-Rixtel, Beek en Donk en Lieshout, met haar kerkdorp Mariahout, op in de nieuwe gemeente Laarbeek. Al op 8 maart 1994 werd in een gezamenlijke raadsvergadering unaniem gekozen voor de nieuwe naam Laarbeek. ‘Laar’ is afgeleid van het Laar, het centrumgebied van de drie oude gemeenten en ‘beek’ staat voor de verschillende beken en waterlopen die het gebied doorkruisen. 

De gemeente Laarbeek ligt in een prachtige groene omgeving in de provincie Noord-Brabant, heeft een oppervlakte van 5.586 ha en telt ruim 22.000 inwoners. Deze  wonen, werken en recreëren in de dorpskernen  Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en Mariahout. 

Het kleinste kerkdorp Mariahout, met ruim 1900 inwoners, kenmerkt zich door een sterke gemeenschapsgeest, een pioniersmentaliteit en een goed verenigingsleven. Toeristische trekpleisters zijn het Openluchttheater midden in het dorp en de door de inwoners zelf herbouwde Lourdesgrot naast de kerk.

Rond de eeuwwisseling  had  de kleine kern Mariahout  zo zijn problemen met de vergrijzing en de ontgroening van het dorp. De een na de andere winkel  verdween uit het straatbeeld en ook de bank sloot haar plaatselijk filiaal. Openbaar vervoer was (en is) beperkt aanwezig en gemeentelijke voorzieningen op afstand, ook de horeca was tanende. Het dorp leek een langzame dood te sterven……..

Een aantal inwoners zag met lede ogen aan wat er gebeurde. Op uitnodiging van de plaatselijke welzijnsorganisatie, gingen zij naar de Brabantse Dorpendag in Den Bosch. Daar hoorden zij  gedeputeerde van Nistelrooij spreken over “Vitaal grijs” en “Zorg om het Dorp”. Zij raakten aan de praat met provinciale instanties en besloten de haalbaarheid te toetsen van een project om Mariahout levensloopbestendig te maken. Er werden twaalf sleutelfiguren uit het dorp gevraagd om mee te denken over de toekomst. Na uitgebreid overleg werd besloten een projectplan te schrijven en subsidie te vragen voor het project “ Zorg om het Dorp Mariahout”. Een plan, dat door de inwoners middels intentieverklaringen actief werd ondersteund.

Eind 2001 stelde de provincie Noord-Brabant een bedrag van € 18600,00 beschikbaar om het project uit te voeren. Er kwam een stuurgroep en voor 10 uur/week een projectleider, het project kon starten.
Er werd een digitaal spoor uitgezet en een praktisch, waarin een zevental speerpunten werden onderzocht.
1.    Opzetten van informatiepunt.
2.    Opzetten van een eetpunt
3.    Realiseren van zorgwoningen.
4.    Opzetten van een ruildienst en bemiddelingsbureau.
5.    Realiseren van logeerwoningen.
6.    Opzetten van een kinder- en naschoolse opvang.
7.    Realiseren van een eigen website. www.zorgomhetdorp.nl 

Op 11 februari 2003  werd de vereniging ‘Zorg om het Dorp’ opgericht die als doel heeft Mariahout levensloopbestendig te maken. Inmiddels is ruim de helft van de gezinnen lid van de vereniging.

In het nieuwe Buurthuis (2008) verzorgen vrijwilligers 3 keer per week een eetpunt en beheert Zorg om het Dorp het Dorpsservicecentrum, waarin ook een bibliotheekpunt is gevestigd. Dit punt is per 1 januari 2016 naar Brede school Bernadette. Overgebleven is een ophaal- en inleverpunt van gereserveerde boeken. Bovendien is een voor ieder te gebruiken omwisselkast van boeken geplaatst.
 Zo’n 250 dorpsgenoten hebben zich op de pc’s van de vereniging in de afgelopen jaren de eerste beginselen van werken met de computer eigen gemaakt.

Zorg om het Dorp werd in 2003 vanwege haar activiteiten genomineerd voor het nationaal vrijwilligerscompliment en in 2004 voor de Dorpsvernieuwingsprijs. In 2008 kreeg  vereniging Zorg om het Dorp samen met zorgcoöperatie ‘Tot uw Dienst’ de Peeltrofee uitgereikt.

In de periode van 2008 t/m 2011 hebben alle activiteiten in het kader van de IDOP gestaan. Integraal Dorps Ontwikkelings Programma. Gerealiseerde projecten zijn te lezen onder tabblad  'Projecten'.

Vanaf 2012 werd de nadruk gelegd op continuering van de IDOP-projecten en het opstarten van nieuwe projectren. 
Het openbaar vervoer werd geoptimaliseerd met de Buurtbus Laarbeek en het project 'Met de buurtbus naar ...'. In 2013 ontving Stichting Buurtbus Laarbeek het vrijwilligers compliment.
Het zelfde gold voor de werkgroep Trimbaan.

Sinds 2014 is ZOD bezig met 'het Groene Hart' en realisering van wandelroutes en plaatsen van bankjes in de natuur.
Veel projecten zijn mede tot stand gekomen door sponsoring van de Rabobank en de leefbaarheidssubsidie van de Gemeente.

In 2014 ontving het Buurtrestaurant het Vrijwilligerscompliment.
In 2015 won Zorg om het Dorp de Erfgoed-Peelprijs voor het coordineren, aanleggen en onderhouden van een 9-tal wandelroutes rondom Mariahout. 

Eind 2015 zijn de werkgroepen onder Zorg om het Dorp enorm toegenomen en wordt er door veel vrijwilligers gewerkt aan de leefbaarheid van Mariahout. 
De volgende werkgroepen zijn op dat moment actief:
Werkgroep Alleengaanden, Aantrekkelijk Mariahout, Bibliotheek + Boekenuitwisseling, Centrumvisie (processiepark, Mariastraat sluipverkeer, Oranjestraatje), Computers (+ cursussen), Dorpsondersteunersteam, Buurtrestaurant, Buurtverenigingenoverleg (coördinatie) Engelse les, Foto-dia-filmarchief 1932-heden, 'Koken voor', Koningsdag, Kermis, Ledenactiebonnen, 'Met de buurtbus ...', ZOD-Nieuwsbrief/Nieuwsflits,  Natuur en Recreatie (coördinatie),  Onderhoud wandelroutes, Openbaar vervoer, Oranjecomité, PR/website/Facebook/Infoschermen, Roeken, Rabofonds, Sinterklaas, Sneeuwruimen, Speeltuin Oranjeplein, Trimbaan Laarbeek, Verkeersveiligheid (coördinatie), Waterproject park, Welkomstpakket, WMO-afgevaardigden, Wonen (gemeente/Wocon).
Brainstormgroepen 'toekomst van Mariahout' onder leiding van dorpsondersteuners met thema's: Mantelzorg, Wonen en Voorlichting/Communicatie/Contact. 

Per 2016 - 2017 zijn daar bij gekomen
Brainstormgroep Leefbaarheid, met leden uit de brainstormgroepen van 2015 en toevoeging van jongeren, Collectieve Collecteweek, Lief en Leed (voor ZOD-vrijwilligers), Totempaal.

Per 2018-2019
Werkgroep herinrichting Bernadettestraat, herinrichting Nieuwe Ervren, Handwerkgroep-Mariahout, 75 jaar Bevrijding, Aantrekkelijk Mariahout, Etalage tentoonstelling, werkgroep Centrum

Copyright © 2008 - 2021 Zorg om het Dorp Mariahout. All rights reserved. Website & Webhosting | The WebStudio