Subsidies en sponsorgelden voor Mariahout

Mede dankzij diverse geldschieters kan ver. Zorg om het Dorp, samen met alle verenigingen en werkgroepen in Mariahout, werken aan de leefbaarheid in ons dorp. Hartelijk dank voor uw financiele bijdrage.

1 Mariahout ontvangt van Rabobank Peel-Noord jaarlijks een bedrag van 10.000 euro. Dit geld mag, via aanvraag bij ZOD, besteed worden aan sociale, culturele, educatieve en (re)creatieve projecten. Het zijn vaak de verenigingen die een aanvraag indienen. Een onafhankelijke werkgroep adviseert ZOD en vervolgens adviseert ZOD weer het bestuur van de Rabobank. Dit RABO-bestuur neemt de uiteindelijke beslissing. Bij de advisering wordt met nadruk gekeken naar projecten voor jeugdigen en zorgbehoevenden of projecten die ten goede komen aan de hele gemeenschap.

2 Gemeente Laarbeek heeft gelden via het Leefbaarheidsfonds beschikbaar gesteld. Elke kern ontvangt een basisbedrag van 2.500 euro, vooral bedoeld voor de organisatiekosten van de dorpsraden (of ZOD). Daarnaast ontvangt het 44 cent per inwoner in elke kern. Mariahout ontvang 10%, Lieshout, 20%^, Aarle Rixtel 25% en Beek en Donk 45%.

Het leefbaarheidsfonds van de gemeente wordt vooral gebruikt voor  algemene initiatieven binnen de gemeenschap en verbeterde communicatie. Door meerdere werkgroepen/verenigingen samen te laten werken kunnen er grote projecten gerealiseerd worden. Ook worden de gelden aangewend ter aanvulling van de organisatie van de kermis, Sinterklaas en de kosten voor de sneeuwruimploeg en de  onderhoudsploeg wandelroutes. Tevens voor aanvragen voor unieke activiteiten die met meerdere dorpsraden gesponsord worden zoals Market Garden, Spooktocht tienerwerk Laarbeek, SuperSocial bus en Caecilia XXL.

Wat de communicatie betreft wordt er jaarlijks gem. 2x een huis aan huis Nieuwsbrief verzorgd door ver. Zorg om het Dorp Mariahout (met 4 tot 8 pagina’s). Hier staan zaken in over Mariahout. Ook wordt er jaarlijks een openbare jaarvergadering georganiseerd waar eenieder ideeën kan opperen, bespreken en vragen kan stellen. Het bestuur van Zorg om het Dorp en haar 40 werkgroepen en coördinatoren gaan hiermee aan de slag. Waar nodig worden nieuwe werkgroepen geformeerd.
Een groot project (financieel) van de afgelopen jaren is het kopen en ophangen van infoschermen in het Buurthuis 2x en bij de Jumbo. Via het insturen van PowerPoint dia’s  kunnen verenigingen en werkgroepen hun initiatieven bekendmaken en vragen stellen. Dit geldt ook voor initiatieven voor niet commerciële zorg- en  welzijnsprojecten. Door het plaatsen van deze infodia’s hoopt ZOD bekendheid te geven aan initiatieven en activiteiten in Mariahout. De coördinatie ligt in handen van Anton van Strien a.vanstrien@zorgomhetdorp.nl
Ook het informeren via de website behoort tot het verbeteren van de communicatie.

De afgelopen jaren zijn er rondom Mariahout nieuwe wandelroutes opgezet, uitgezet en bij elkaar gebracht op wandelrouteborden bij de kerk, Bosven en Rooijseweg. Ook zijn er meer dan 20 bankjes/picknicktafels gemaakt en geplaatst. Dit is tot stand gekomen door samenwerking van diverse werkgroepen binnen en buiten Zorg om het Dorp. ZOD heeft alles gecoördineerd. De onkosten zijn zowel via het leefbaarheidsfonds als via het Rabofonds betaald. In 2017 zijn/worden de laatste routeborden geplaatst en routes uitgezet bij de Lieshoutse Bossen en de Boerdonkse Kampen. De wandelpaden worden onderhouden door de vrijwillige onderhouds- en maaiploeg van Zorg om het Dorp. Via wandelroutekaartjes en de website worden de routes verspreid. Zo werkt ZOD in de brede zin mee aan natuur, toerisme en ‘Entente Florale’.

De gemeente adviseert en ondersteunt Zorg om het Dorp ook bij het tot stand brengen en realiseren van grote projecten die bijdragen aan de duurzaamheid en leefbaarheid in ons dorp. Wij denken hier bijvoorbeeld aan realisering van de Centrumvisie. Zorg om het Dorp is de gmeente hiervoor zeer erkentelijk.

3 Afgelopen jaren ontving Zorg om het Dorp subsidies van Provincie Noord-Brabant voor het Integrale Dorps Ontwikkelings Plan (Idop), aangevuld door de gemeente Laarbeek.

Het Prins Bernard Natuurfonds en Waterschap Aa en Maas ondersteunden het afwateringsproject in het Processiepark.

Diverse projecten zoals Trimbaan Mariahout en wandelroutes Mariahout ontvingen gelden van Jantje Beton, NL-Doet, Peelnetwerk enz.

4 Niet in de laatste plaats zijn we heel blij met de sponsorgelden van onze plaatselijke en gemeentelijke ondernemers. Hun (financiele) betrokkenheid wordt zeer op prijs gestel.  

  

Copyright © 2008 - 2019 Zorg om het Dorp Mariahout. All rights reserved. Website & Webhosting | The WebStudio